Mục tiêu

Workshop này nhằm tạo môi trường để các bạn trẻ hiện đang nghiên cứu trong lĩnh vực Phương trình đạo hàm riêng gặp gỡ và trao đổi về chuyên môn với nhau, và với các đồng nghiệp người Việt Nam đang nghiên cứu, làm việc ở một số trường Đại học trên thế giới. Thông qua đó tìm kiếm các khả năng hợp tác nghiên cứu trong thời gian sắp tới.

Tổ chức

Worshop được đồng tổ chức bởi Institute of Mathematical Sciences, ShanghaiTech University và Institute of Applied Mathematics, University of Economics Ho Chi Minh City, Vietnam.

Ban tổ chức:

Workshop sẽ được tổ chức online thông qua Zoom. Dưới đây là các thông tin hữu ích.

Khách mời